dnes je 15.6.2024

Input:

202/2012 Sb., Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 202/2012 Sb., Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 2. května 2012
o mediaci a o změně některých zákonů
(zákon o mediaci)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy III
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
MEDIACE
HLAVA I
VÝKON MEDIACE
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje výkon a účinky mediace prováděné zapsanými mediátory (dále jen „mediátor”).
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) mediací postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (dále jen „strana konfliktu”) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody,
b) rodinnou mediací mediace, která se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů,
c) mediátorem fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů (dále jen „seznam”),
d) členským státem členský stát Evropské unie, jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor a Švýcarská konfederace,
e) smlouvou o provedení mediace písemná smlouva mezi stranami konfliktu a nejméně jedním mediátorem o provedení mediace,
f) mediační dohodou písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti.
§ 3
Základní ustanovení
(1) Dojde-li v průběhu mediace k převodu práv, která jsou předmětem mediace, účinky zahájení mediace trvají. Strana konfliktu, která svoje práva převedla, je povinna tuto skutečnost druhé straně konfliktu bez zbytečného odkladu oznámit.
(2) Dojde-li v průběhu mediace k pozastavení oprávnění mediátora vykonávat činnost mediátora nebo k jeho vyškrtnutí ze seznamu, účinky zahájení mediace trvají, dokud se o tom strany konfliktu nedozví, nejdéle však po dobu 3 měsíců. Ten, komu bylo pozastaveno oprávnění k výkonu činnosti mediátora nebo kdo byl vyškrtnut ze seznamu, je povinen o tom strany konfliktu neprodleně informovat.
(3) Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.
(4) Před zahájením mediace je mediátor povinen poučit strany konfliktu o svém postavení při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody, o možnosti mediaci kdykoliv ukončit, o odměně mediátora za provedenou mediaci a o nákladech mediace. Mediátor je povinen strany konfliktu výslovně poučit o tom, že zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.
§ 4
Zahájení mediace
(1) Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace.
(2) Smlouva o provedení mediace musí obsahovat alespoň
a) označení stran konfliktu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa podnikání mediátora,
c) vymezení konfliktu, který je předmětem mediace,
d) výši odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně,
e) dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.
§ 5
Odmítnutí mediace
(1) Mediátor odmítne uzavření smlouvy o
Nahrávám...
Nahrávám...