dnes je 23.5.2024

Input:

Negativní revers

14.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1
Negativní revers

JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph. D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Pacient může odmítnout jakékoli zdravotní služby, avšak pokud má být jeho odmítnutí platné, je nutné, aby jej činil s vědomím všech důsledků, které pro jeho zdravotní stav bude mít neposkytnutí léčby. Negativní revers je proto někdy označován též jako informovaný nesouhlas1.

I v případech, kdy se pacient staví k navrhovanému zákroku od počátku negativně, je poskytovatel povinen podat mu informaci o zdravotním stavu se všemi náležitostmi a vysvětlit mu povahu zákroku, který je s ohledem na jeho zdravotní stav indikován. Jestliže pacient i po tomto poučení odmítá udělit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, případně jestliže jde o pacienta, který se sice vzdal podání informace o zdravotním stavu, ale se samotným poskytnutím zdravotní služby nesouhlasí, zdravotník je povinen poučit pacienta opakovaně. 

Opakované poučení

Rozsah a obsah opakovaného poučení je dán jeho účelem, tedy vysvětlit pacientovi, jaké důsledky pro jeho zdravotní stav bude mít neposkytnutí zdravotní služby, a upozornit jej, že v případě neprovedení zákroku mohou být jeho zdraví, nebo dokonce i život vážně ohroženy. 

Opakované poučení je podstatné z toho důvodu, že chrání poskytovatele zdravotních služeb před vznikem odpovědnosti za újmu pacienta, která vznikne v důsledku neprovedení zákroku. Pokud by totiž toto opakované poučení bylo nedostatečné, pacient by mohl následně tvrdit, že kdyby znal všechny okolnosti a možné důsledky, souhlas se zdravotními službami by udělil. 

Proto je potřeba ujistit se, zda pacient skutečně pochopil důsledky neprovedení zákroku včetně rizik pro jeho zdraví a život a zda je ve stavu způsobilém negativní revers platně učinit. Kdyby totiž lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta došel k opačnému závěru a jednalo se o neodkladnou péči, bylo by možné poskytnout pacientovi zdravotní služby i bez jeho souhlasu. 

Způsob opakovaného poučení

Opakované poučení by mělo být provedeno formálně stejně jako primární poskytnutí informace o zdravotním stavu, tedy kompetentním zdravotnickým pracovníkem, v potřebném rozsahu a takovým způsobem, aby mu pacient porozuměl. Pacientovi rovněž musí být dána možnost klást doplňující otázky.

Pokud je pacient nezletilý nebo je jeho svéprávnost omezena v tom rozsahu, že by nebyl sám způsobilý nesouhlas platně vyslovit, je potřeba poskytnout informace i opakované poučení jak zákonnému zástupci, resp. opatrovníkovi takového pacienta, tak přímo tomuto pacientovi. Kdyby poskytnutí informací pacientovi bylo s ohledem na jeho rozumovou a volní vyspělost neúčelné (např. novorozené dítě, těžce duševně postižená osoba), zdravotník poskytne informace pouze zákonnému zástupci či opatrovníkovi a o důvodu, proč nepoučil i pacienta, učiní záznam do zdravotnické dokumentace.

Písemná forma informovaného nesouhlasu

Pokud pacient i po vyslechnutí opakovaného poučení odmítá s navrhovanou léčbou souhlasit, je potřeba, aby negativní revers učinil písemně, a to i v případě, kdy pro souhlas s poskytnutím odmítané zdravotní služby není

Nahrávám...
Nahrávám...