Input:

Obsah a forma dříve vysloveného přání

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1
Obsah a forma dříve vysloveného přání

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Poučení pacienta před vyslovením přání

Platnému vyjádření dříve vysloveného přání musí předcházet poučení pacienta o jeho zdravotním stavu, o zákrocích připadajících v úvahu a o důsledcích jejich odmítnutí nebo o důsledcích jeho volby konkrétní podoby zdravotních služeb. Toto poučení může pacientovi poskytnout jednak lékař v oboru všeobecného praktického lékařství, u něhož je pacient registrován, a jednak i jiný lékař, s jehož specializací dříve vyslovené přání souvisí. Obsah poučení musí být písemně zdokumentován a být součástí listiny obsahující dříve vyslovené přání.

Formální stránka dříve vysloveného přání

Samotné dříve vyslovené přání musí mít též písemnou formu a podpis pacienta na něm musí být úředně ověřen (notářem nebo např. na CzechPointu).

Pacient může přání vyslovit s omezenou časovou platností nebo může jeho účinnost vázat na splnění nějaké podmínky, avšak s ohledem na to, že uplatnění dříve vysloveného přání je směřováno především do situací, kdy zákrok je třeba provést bezodkladně (typicky přání odmítající oživování), je vhodné, aby dříve vyslovené přání bylo formulováno jednoduše a jednoznačně.

Obsah přání

Nejčastějším důvodem pro sepsání přání je odmítání určitého okruhu zákroků (např. resuscitace či transfuze), ale jeho obsahem může být i vyslovení souhlasu s určitou zdravotní službou nebo souhlas či nesouhlas s konkrétním způsobem jejího provedení (např. odmítnutí transplantace orgánu od živého dárce).

Seznámení zdravotníka s dříve vysloveným přáním

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen řídit se podle dříve vysloveného přání pouze tehdy, pokud ho má k dispozici. Pacient, jehož zdravotní stav nasvědčuje tomu, že