Input:

Neodkladná péče u nezletilých a osob s omezenou svéprávností

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3
Neodkladná péče u nezletilých a osob s omezenou svéprávností

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Nezletilému pacientovi a pacientovi, jehož svéprávnost je omezena, je možné poskytnout neodkladnou péči nezbytnou k záchraně jejich života nebo zamezení vážného poškození zdraví. ZZS tak v případě nezletilých a osob s omezenou svéprávností stanoví případy, kdy je možné poskytovat zdravotní služby bez souhlasu, šířeji než u zletilých plně svéprávných pacientů1.

Rozšíření okruhu péče poskytované bez souhlasu

Navíc podle ustanovení § 35 odst. 3 ZZS lze nezletilému pacientovi i pacientovi s omezenou svéprávností poskytnout i služby akutní péče a neodkladné péče, která není péčí nezbytnou k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, pokud souhlas zákonného zástupce, resp. opatrovníka nelze získat bez zbytečného odkladu.

Akutní péčí se rozumí péče, která je potřebná k odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu za účelem zjištění skutečností nezbytných pro stanovení léčebného postupu nebo za účelem odvrácení stavu, ve kterém by pacient mohl ohrozit sebe nebo své okolí2. Z hlediska časové naléhavosti poskytnutí je tedy akutní péče méně naléhavá než péče neodkladná.

Je zřejmé, že v těchto okamžicích hraje podstatnou roli včasnost lékařského zákroku, a není možné pokoušet se kontaktovat zákonného zástupce či opatrovníka pacienta a s provedením samotného zákroku čekat, než s ním bude udělen souhlas.

Omezení rozhodovací pravomoci zákonného zástupce a opatrovníka

ZZS ovšem nerozlišuje mezi tím, jestli je zákonný zástupce či opatrovník dosažitelný či nikoliv, ale rovnou stanoví, že nezletilému pacientovi a pacientovi s omezenou svéprávností je možné poskytnout ve vymezených případech neodkladnou péči bez souhlasu, tedy evidentně i tehdy, pokud by byla přítomna osoba oprávněná v jiných situacích udělit souhlas za pacienta.

V případě neodkladné péče, která není nezbytná pro záchranu života nebo zamezení vážného poškození zdraví, a v případě akutní péče potom lze zákroky provést, pokud souhlas „nelze získat”. Není zcela jednoznačné, zda zákonodárce tímto spojením měl na mysli, že souhlas nelze získat pro nedostupnost zákonného zástupce či opatrovníka, nebo proto, že by tato osoba souhlas odmítala udělit, tzn. též by „nešel získat”. Doslovný výklad tohoto ustanovení svědčí spíše ve prospěch druhé varianty. O poskytnutí zdravotních služeb by potom namísto zákonného zástupce či opatrovníka rozhodoval ošetřující zdravotnický pracovník.

Zásah do výkonu rodičovské odpovědnosti

Je sporné, zda takto široce stanovené vymezení zdravotních služeb poskytovaných bez souhlasu má své opodstatnění a zda příliš nezasahuje do výkonu rodičovské zodpovědnosti, popř. výkonu opatrovnictví. Postačí totiž, aby poskytovatel určité zdravotní služby posoudil tuto službu jako neodkladnou nebo akutní péči, a rodič či opatrovník je náhle zbaven možnosti jakkoli se účastnit rozhodování o pacientovi, resp. neměl by jinou možnost než se zásahem souhlasit, aby se vyhnul tomu, že situace bude posouzena tak, že souhlas nelze získat.

Nemusí přitom zdaleka jít pouze o extrémní případy, kdy by zákonný zástupce odmítal udělit s léčbou souhlas z iracionálních důvodů a zjevně tím pacientovi škodil, ale i o běžné situace, kdy je potřeba zvolit mezi alternativami nezbytné či akutní léčby, z nichž obě jsou ve prospěch pacienta. Přestože tedy ZZS v takových situacích umožňuje zdravotní službu poskytnout bez souhlasu, nebude zřejmě důvod rodiče nebo opatrovníka z rozhodování vyloučit a bude možné též poskytnout jim informace o zdravotním stavu pacienta a přihlédnout při volbě léčby k jejich stanovisku.

Jinými slovy, to, že zákon dává možnost provést zákrok i bez souhlasu, není důvodem, proč by zákrok nemohl být proveden se souhlasem, pokud nic nebrání jeho získání. Smyslem těchto ustanovení o neodkladné a akutní péči je totiž nepochybně ochrana pacienta bez plné svéprávnosti v situacích, kdy není přítomna žádná osoba způsobilá udělit za pacienta souhlas. Pokud taková osoba přítomna je a s poskytovatelem zdravotních služeb racionálně spolupracuje, není důvod ji zcela vylučovat.

Pokud by k poskytnutí zdravotní služby neodkladné péče, která není nezbytná k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, a akutní péče byl s ohledem na svou rozumovou a volní vyspělost způsobilý