Input:

Rozsah a obsah informací poskytovaných pacientovi

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2
Rozsah a obsah informací poskytovaných pacientovi

JUDr.. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Informace o zdravotním stavu

Primárně je povinností lékaře seznámit pacienta v dostatečném rozsahu s jeho zdravotním stavem. Obsahem této informace jsou jednak veškeré známé údaje o příčině a původu nemoci pacienta včetně výsledků vyšetření vedoucích ke zjištění bližších údajů o této nemoci a stadia, ve kterém se v současné době tato nemoc nachází, a jednak o prognóze tohoto onemocnění.

Zatímco informaci o aktuálním zdravotním stavu je možné poskytnout poměrně přesně a objektivně, prognózu nebude nikdy možné stanovit absolutně exaktně. Lékař by zde měl vycházet především ze své dosavadní praxe s přihlédnutím ke stavu a charakteristikám konkrétního pacienta, tedy z toho, jaký vývoj by podle jeho zkušeností následoval u pacienta obdobného věku, tělesné konstituce, celkové kondice i vzhledem k ostatním onemocněním, kterými tento pacient případně trpí.

Součástí sdělení prognózy onemocnění musí být informace, co by se stalo v případě, kdyby byl tomuto onemocnění ponechán volný průběh a neprováděla se žádná léčba. Tuto informaci je třeba poskytnout pacientovi vždy, ale na důležitosti nabývá zvláště v případě, kdy navrhovaná léčba nemá žádnou alternativu, tedy pokud se pacient rozhoduje pouze mezi variantami léčit-neléčit.

Je přitom třeba mít na paměti, že už i samotné vyšetření zdravotního stavu, byť jeho primárním účelem je získání bližších údajů o zdravotním stavu, a nikoliv ještě léčba, je zdravotní službou, a tedy i ono by mělo být kryto souhlasem pacienta včetně všech náležitostí.

Informaci o zdravotním stavu je pacientovi třeba sdělit poprvé při přijetí do péče poskytovatele zdravotních služeb a následně znovu vždy, když je to účelné s ohledem na zdravotní stav a poskytnuté zdravotní služby. To znamená, že pacient by měl být informován minimálně o pozitivních i negativních změnách svého zdravotního stavu, o výsledcích vyšetření a o vlivu provedených zákroků na jeho zdravotní stav. Samozřejmě pokud pacient informaci žádá i nad rámec tohoto minima, není důvod mu ji odpírat.

Účel a povaha navrhované zdravotní služby

Po osvětlení zdravotního stavu pacientovi by mělo následovat poučení o navrhovaném léčebném postupu a zdravotních službách, které by v jeho rámci měly být pacientovi poskytnuty. Tato informace zahrnuje vysvětlení účelu zdravotní služby (co je cílem konkrétního zákroku), její povahy včetně způsobu jejího poskytnutí (např. zda se bude jednat o operaci v celkové narkóze nebo o pouhý málo invazivní laparoskopický zákrok), na které části těla bude provedena a jaký bude předpokládaný přínos pro pacienta (např. odstranění bolesti a obnovení hybnosti kloubu při endoprotéze).

Pacient by měl obdržet podrobnou informaci, které konkrétní výkony budou v rámci navrhované zdravotní služby provedeny, jaký bude jejich sled, které zdravotnické prostředky budou při něm použity a jaká léčiva budou pacientovi aplikována. Přestože pro lékaře může být sdělení, že během složité operace pacient dostane krevní transfuzi, nepodstatné až banální, pro pacienta taková informace může být zcela zásadní při rozhodování, zda s operací vysloví souhlas, například z důvodů náboženského vyznání.

Důsledky a rizika zdravotní služby

Kromě cíle a přínosů léčby je pacienta potřeba poučit i o důsledcích jejího poskytnutí. Obecně by samozřejmě důsledkem každé zdravotní služby mělo být zlepšení zdravotního stavu pacienta, ale tuto informaci je potřeba konkretizovat. Každý pacient totiž může na zdravotní službu reagovat jiným způsobem, proto je tuto informaci potřeba přizpůsobit jednotlivci a sdělit mu ty důsledky, které při standardním průběhu služby u něj mohou nastat nejpravděpodobněji. Důsledky je potřeba rozdělit na krátkodobé, které se pravděpodobně vyskytnou bezprostředně po zákroku (např. dočasná dezorientace po celkové anestezii), a na dlouhodobé, které jsou obvykle tím hlavním důvodem, proč je zákrok prováděn (např. obnovení průtoku krve při bypassu).

Pacientovi však nemohou být prezentovány pouze pozitivní a žádoucí důsledky zdravotní služby, ale musí být upozorněn také na její rizika, tedy na možnost nepříznivého vývoje zdravotního stavu v důsledku léčby. Samozřejmě nelze pacientovi