Input:

Zvláštní předpisy

14.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2
Zvláštní předpisy

JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Jinými právními předpisy, které stanovují povinnou písemnou formu informovaného souhlasu a na které příkladmo odkazuje ZZS v ustanovení § 34 odst. 2 věty první, jsou zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho jsou ale další případy písemného souhlasu stanoveny například i v NOZ.

Pokud jde o zdravotní služby upravované zákonem o specifických zdravotních službách, jedná se o dva okruhy případů – jednak o zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek a jednak o zdravotní služby spočívající v ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku zavedena.

Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce vyžaduje písemnou žádost ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu chtějí podstoupit, a detailní poučení o povaze navrhovaných metod a postupů, následcích a rizicích a o způsobu, jakým může být naloženo s nadbytečnými lidskými embryi. Součástí poučení neplodného páru musí být rovněž informace o pravidlech určování rodičovství k dítěti podle občanského zákoníku stanovených pro případ, že je dítě počato umělým oplodněním. O tomto poučení musí být proveden zápis do zdravotnické dokumentace vedené o příjemkyni a zápis podepisují neplodný pár a ošetřující lékař. Poučení může být na žádost páru přítomen svědek (je-li přizván, také podepisuje poučení ve zdravotnické dokumentaci).

Na základě tohoto poučení neplodný pár udělí písemný souhlas s provedením asistované reprodukce, a to před každým cyklem umělého oplodnění. Informovaný souhlas příjemkyně s jednotlivými výkony v rámci asistované reprodukce je zaznamenáván do zdravotnické dokumentace a podepisován ženou a ošetřujícím lékařem. 

Sterilizace

Sterilizaci lze provést buď ze zdravotních důvodů, a to na základě písemného souhlasu, nebo z jiných než zdravotních důvodů, a to na základě písemné žádosti a písemného souhlasu. Před provedením sterilizace z jiných než zdravotních důvodů ošetřující lékař podá pacientovi informace o povaze výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích. Tuto informaci je potřeba podat v přítomnosti dalšího zdravotnického pracovníka, který je svědkem poučení. Kromě toho pacient může požadovat přítomnost dalšího svědka podle své volby. O podání informace se sepíše záznam, který je podepsán pacientem, ošetřujícím lékařem a svědkem (svědky). Zákon dále požaduje, aby mezi podáním informace a udělením souhlasu s výkonem uplynula přiměřená lhůta (7 nebo 14 dnů dle důvodů vedoucích k výkonu). Písemný souhlas se sterilizací pacient uděluje bezprostředně před započetím zákroku. 

Terapeutická kastrace a testikulární pulpektomie

Tyto zákroky připadají v úvahu pouze ve specifických situacích u pacientů, kteří dovršili 21. rok věku a u kterých odborné lékařské vyšetření prokázalo specifickou parafilní poruchu, tato porucha se projevila spácháním sexuálně motivovaného trestného činu nebo trestného činu pohlavního zneužití (tzn. pacient byl za takový trestný čin v minulosti pravomocně odsouzen), pokud vyšetření prokázalo existenci vysokého rizika pravděpodobnosti opakování podobného sexuálně motivovaného trestného činu a jiná léčba není úspěšná nebo nelze ze zdravotních důvodů jiné léčebné metody použít; tato nemožnost musí být rovněž prokázána výsledky odborných vyšetření. Zákrok lze provést pouze na základě písemné žádosti pacienta, nejedná se tedy o formu trestu, ale o svobodné rozhodnutí pacienta samotného. Proto nelze zákrok provádět pacientům ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, kde by mohly vznikat pochybnosti o svobodě projevu vůle pacienta. Stejně tak nelze zákrok provést pacientovi s omezenou svéprávností. Kromě toho je k této službě zapotřebí souhlasu odborné komise, popř. i soudu, pokud se pacient nachází ve výkonu zabezpečovací detence nebo v ochranném léčení. 

Za stejných podmínek je možné provést zákrok i u pacienta, který se žádného sexuálně motivovaného trestného činu nedopustil, pokud je prokázáno, že parafilní porucha má závažný negativní dopad na kvalitu jeho života.

Pacient je informován odbornou komisí o povaze výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích. Komise ověřuje, zda pacient podané informaci porozuměl a zda žádost o provedení zákroku podal dobrovolně. O podání informace se sepisuje záznam, který podepisují členové odborné komise a pacient. Pokud odborná komise, popř. i soud výkon schválí, lze jej provést, udělí-li pacient bezprostředně před započetím výkonu písemný souhlas.

Změna pohlaví transsexuálních pacientů

Chirurgické zákroky směřující ke směně pohlaví lze provést pacientům, kteří dovršili 18. rok věku a u kterých byla jednoznačně stanovena porucha sexuální identifikace a prokázána schopnost žít trvale jako osoba opačného pohlaví a zároveň netrvá jejich manželství, případně registrované partnerství. K provedení zákroku je potřebná písemná žádost pacienta a souhlasné stanovisko odborné komise. V případě, že se jedná o pacienta s omezenou svéprávností, je nutná písemná žádost opatrovníka pacienta, kladné stanovisko odborné komise a rozhodnutí soudu.

Odborná komise pacienta poučí o zdravotním výkonu, jeho trvalých následcích a rizicích a ověří porozumění pacienta poskytnutým informacím a dobrovolnost žádosti o změnu pohlaví. Záznam o informování pacienta podepisují členové odborné komise i pacient. K samotnému chirurgickému zákroku je zapotřebí písemný souhlas pacienta nebo jeho opatrovníka udělený bezprostředně před ním. 

Psychochirurgické výkony

Psychochirurgickým výkonem se rozumí neurochirurgický zákrok provedený k zmírnění nebo odstranění příznaků duševních nemocí u pacientů, kteří již vyčerpali jiné metody léčby a u kterých existuje vysoká pravděpodobnost účinnosti léčby. K zákroku není potřebná písemná žádost pacienta tak jako u zákroků popsaných výše, ale nutnost písemného souhlasu pacienta a souhlasného stanoviska odborné komise včetně informační povinnosti této komise i příslušných záznamů ve zdravotnické dokumentaci zůstává zachována. Písemný souhlas se uděluje bezprostředně před započetím s prováděním psychochirurgického výkonu. V případě osob omezených na svobodě (osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo zabezpečovací detence) a osob s omezenou svéprávností je navíc zapotřebí i souhlasu soudu.

Genetická vyšetření

Pod pojmem genetického vyšetření zákon o specifických zdravotních službách rozumí klinické i laboratorní vyšetření, jehož cílem je stanovení podílu variant v lidském zárodečném genomu na rozvoj nemoci u vyšetřované osoby nebo u jejích potomků. Před provedením genetického vyšetření musí být pacient řádně poučen o tom, jaký má vyšetření účel, o jeho povaze a možném dopadu na zdraví, včetně zdraví budoucích generací, a o rizicích neočekávaných nálezů pro pacienta a geneticky příbuzné osoby.

Teprve na základě tohoto poučení dává pacient souhlas s vyšetřením. Souhlas musí být písemný a musí být udělen před započetím výkonu. Pokud jde o vyšetření biologického materiálu od zemřelého pacienta, musí být k dispozici jeho souhlas udělený za života nebo souhlas osoby blízké, pokud pacient ještě za života nevyslovil zákaz poskytování informací o svém zdravotním stavu; v takovém případě by vyšetření mohlo být provedeno jen tehdy, pokud by bylo nezbytné pro zajištění ochrany zdraví geneticky příbuzných osob. Výsledky genetických vyšetření je možné poskytnout třetím osobám pouze na základě písemného souhlasu pacienta.

Odběry lidské krve a jejích složek pro transfuzní přípravky

Krev či její složky za účelem výroby transfuzních přípravků a krevních derivátů lze obecně odebrat pouze tehdy, pokud k tomu pacient udělí písemný souhlas. Zvláštní podmínky jsou stanoveny pro nezletilé; nezletilým nelze takto krev odebrat, pokud je možné tento odběr nahradit odběrem od zletilé osoby.