dnes je 15.6.2024

Input:

189/2009 Sb., Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověrení znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění účinném k 19.10.2019

č. 189/2009 Sb., Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověrení znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění účinném k 19.10.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka
(vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
337/2017 Sb.
(k 31.10.2017)
mění, celkem k datu 52 novelizovaných bodů; nová přechodná ustanovení
252/2019 Sb.
(k 19.10.2019)
mění v příloze body 1 a 2
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 90 odst. 2 písm. a), b) a h) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška upravuje v souladu s právem
a) atestační zkoušky k získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,
b) závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,
c) aprobační zkoušky k získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na území České republiky, při uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání osob, na které se nevztahuje část první hlava sedmá zákona,
d) postup při ověření znalosti českého jazyka.
ČÁST DRUHÁ
ATESTAČNÍ ZKOUŠKA
§ 2
Oborová atestační komise
(1) Atestační zkouška se koná před oborovou atestační komisí (dále jen „atestační komise”) zřízenou ministerstvem podle zákona. Atestační komise má nejméně 3 členy. U praktické části atestační zkoušky, která se koná v akreditovaném zařízení, je přítomen nejméně 1 člen atestační komise a školitel akreditovaného zařízení. Členové atestační komise zvolí předsedu, který řídí jednání atestační komise a odpovídá za její činnost. Tuto volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.
(2) Atestační zkouška je přístupná pro zdravotnické pracovníky2) a dále pro zaměstnance ministerstva, popřípadě zaměstnance pověřené organizace, kteří konání zkoušky administrativně zajišťují, a to s výjimkou porady o výsledku zkoušky nebo její části, která je neveřejná.
(3) O výsledku atestační zkoušky nebo její části rozhoduje atestační komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.
§ 3
Přihláška k atestační zkoušce
(1) Přihlášku k atestační zkoušce podává uchazeč ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci. Správnost údajů uvedených v
Nahrávám...
Nahrávám...