dnes je 23.5.2024

Input:

Osoby s omezenou svéprávností

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4
Osoby s omezenou svéprávností

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Pokud člověk trpí duševní poruchou, která není jen přechodná a v jejímž důsledku není schopen právně jednat, soud může jeho svéprávnost omezit. Podle NOZ účinného od 1. 1. 2014 již nelze svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům podle předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) zcela vyloučit, ale pouze limitovat na právní jednání, ke kterým je člověk s ohledem na stupeň svého postižení ještě způsobilý samostatně, a ke kterým nikoli.

Rozhodnutí soudu

O omezení svéprávnosti může rozhodnout pouze soud, který též v rozhodnutí stanoví, v jakém rozsahu způsobilost člověka jednat samostatně omezil, tzn. explicitně vyjmenuje jednání, které není daný jedinec schopen činit sám. Při rozhodování o omezení svéprávnosti musí soud zohledňovat zájmy a osobní jedinečnost člověka a k omezení jeho svéprávnosti přistoupit jedině tehdy, pokud by mu jinak hrozila závažná újma a nebylo by možné řešit jeho situaci jinak1 (použitím méně omezujících opatření, jako je například zastoupení členem domácnosti nebo schválením smlouvy o nápomoci; viz níže viz Rozhodnutí ve stavu, kdy pacient sám nemůže udělit souhlas.

V rozsudku omezujícím svéprávnost soud též uvádí, po jakou dobu má omezení trvat, přičemž je omezení limitováno maximálně na 3 roky. Soud je proto povinen každé 3 roky přezkoumat zdravotní stav člověka a zvážit, jestli je omezení ještě potřeba (byť se v současnosti objevují návrhy na prodloužení této lhůty na 5 let, neboť tříletá lhůta má neúměrně zatěžovat soudy2).

Soud zároveň stanoví člověku s omezenou svéprávností opatrovníka, který za opatrovance činí právní jednání, ohledně nichž je svéprávnost člověka limitována. Zpravidla to bývá někdo z příbuzných osoby, které je svéprávnost omezována, pokud o ni projevuje zájem a souhlasí se jmenováním opatrovníkem. Pouze pokud by hrozil střet zájmů mezi opatrovancem a opatrovníkem, musel by soud jmenovat pro konkrétní jednání kolizního opatrovníka.

Informovaný souhlas za osobu s omezenou svéprávností

Při poskytování zdravotních služeb je tedy potřeba zkoumat, zda je vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotní služby zahrnuto mezi právní jednání, ke kterým pacient nemá způsobilost. Pokud v rozsudku uvedeno není, může pacient jednat sám; v opačném případě lze pacientovi provést zákrok jen na základě souhlasu jeho opatrovníka.

Povinnost vysvětlit pacientovi povahu lékařského zákroku a jeho následky potom přechází na opatrovníka. V ideálním případě se určený zástupce účastní pohovoru s lékařem spolu s pacientem, kterého zastupuje. Je vhodné přihlédnout k rozumovým schopnostem pacienta s omezenou svéprávností a podobně jako u nezletilého se pokusit pohovor přizpůsobit jeho rozumovým schopnostem, aby byla pokud možno zajištěna alespoň minimální informovanost pacienta.

Prokazování rozsahu způsobilosti

Podobně jako u nezletilých, kterým byla přiznána svéprávnost, může však zjišťování existence omezení a jeho rozsahu u konkrétní osoby být problematické. Občanský

Nahrávám...
Nahrávám...