dnes je 15.6.2024

Input:

360/2022 Sb., Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

č. 360/2022 Sb., Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
ZÁKON
ze dne 3. listopadu 2022
o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje minimální podíl nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.
§ 2
Působnost
(1) Tento zákon se vztahuje na smlouvy uzavřené do 31. prosince 2030 na
a) nadlimitní veřejné zakázky, jejichž předmětem je nákup, leasing nebo pronájem vozidla podle odstavce 3, které byl zadavatel podle § 4 odst. 1 a 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zadavatel”) povinen zadat v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
b) nadlimitní veřejné zakázky na služby podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, které byl zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek s výjimkou koncesního řízení, pokud tyto služby budou poskytovány prostřednictvím vozidla podle odstavce 3,
c) veřejné služby v přepravě cestujících podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, u nichž průměrná roční hodnota nebo počet kilometrů za rok přesáhne hodnoty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici2) , pokud budou tyto služby poskytovány prostřednictvím vozidla podle odstavce 3.
(2) Za nadlimitní veřejnou zakázku podle odstavce 1 se považuje i veřejná zakázka zadaná na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému v případě, kdy předpokládaná hodnota rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému přesahuje finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky podle právního předpisu upravujícího finanční limity pro určení nadlimitních veřejných zakázek3) .
(3) Povinnosti stanovené tímto zákonem se vztahují ke smlouvám podle odstavce 1, které se týkají
a) silničního vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo silničního vozidla třídy I kategorie M3 anebo třídy A kategorie M3 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel4) a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky pro schvalování typu motorových vozidel5) s výjimkou
1. zemědělského nebo lesnického vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly6) ,
2. dvoukolového nebo tříkolového vozidla a čtyřkolky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly7) ,
3. pásového vozidla,
4. vozidla s vlastním pohonem zvlášť zkonstruovaného a vyrobeného k provádění určité práce, jež není vzhledem ke svým konstrukčním vlastnostem vhodné k přepravě osob ani zboží a které není strojním zařízením
Nahrávám...
Nahrávám...