dnes je 15.6.2024

Input:

Odvolání souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2
Odvolání souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Pacient, který zpočátku s poskytnutím zdravotní služby souhlasil, může svůj souhlas kdykoliv následně odvolat, a to do až doby, kdy je to s ohledem na povahu zdravotní služby technicky možné. Odvolání souhlasu není účinné, pokud zdravotník již započal s prováděním zdravotního výkonu, jehož přerušení by mohlo způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.

Pokud by tedy pacient například odvolal souhlas s operací břišní kýly v lokální anestezii poté, co již byl proveden řez v místě kýly, nebylo by možné ponechat pacienta jeho osudu a neprovádět žádné další zásahy, ale bylo by nutné učinit alespoň ty úkony, které jsou nezbytné k zabránění poškození jeho zdraví nebo ohrožení života (zašití řezu, aby pacient nevykrvácel); vše samozřejmě za předpokladu, že by pacientova způsobilost činit platné projevy vůle nebyla během operace omezena.

Informace o možnosti odvolat souhlas by měla být pacientovi sdělena během rozhovoru s ošetřujícím zdravotníkem, eventuálně by měla být uvedena i na formuláři informovaného souhlasu.

Poučení před odvoláním souhlasu

Přestože ZZS v případě odvolání souhlasu podle ustanovení § 34 odst. 4 nestanoví podobnou informační povinnost jako u negativního reversu, je zřejmé, že pacient by odvolání souhlasu měl učinit jen s plným vědomím dopadů neposkytnutí zdravotní služby na jeho zdraví.

Rozsah informací poskytovaných pacientovi tak bude obdobný jako podle ustanovení § 34 odst. 3 ZZS a pacientovi bude potřeba zdůraznit zejména možnost vážného poškození jeho zdraví nebo ohrožení života v případě neposkytnutí navrhované zdravotní služby. Teprve pokud pacient i přes toto poučení bude trvat na odvolání souhlasu, lze takové jednání považovat za platné.

Forma odvolání souhlasu

Na rozdíl od negativního reversu není pro odvolání souhlasu stanovena povinnost dodržet písemnou formu, a to ani v případě, že by pro informovaný souhlas písemná forma vyžadována byla, ať už zákonem nebo vnitřním předpisem poskytovatele zdravotních služeb.

Toto pravidlo nově od 1. 1. 2014 zavedlo ustanovení § 97 odst. 1 NOZ a představuje tak výjimku z obecných zásad právních jednání, podle kterých lze obsah jednou učiněného právního jednání změnit jen projevem vůle v téže nebo přísnější formě (přísnější formou by byl například písemný dokument s úředně ověřeným podpisem pacienta)1.

Smyslem ustanovení je zřejmě poskytnout pacientům širší možnost souhlas odvolat, například i za situace, kdy

Nahrávám...
Nahrávám...